Na osnovu člana 4.Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedaovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS br.100/2006 i 116/2006).

"Kopaonik" AD Beograd
OBJAVLJUJE
GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU
ZA 2008 GODINU

I  OPŠTI PODACI
1. Naziv "KOPAONIK" AD
  Sedište Beograd
  Adresa Dubrovačka, 35
  Matični broj 07033745
  PIB 100001966
2. Web site www.adkopaonik.co.yu
  e-mail adresa ddkopa@eunet.yu
3. Broj i datum rešenja
o upisu u registar
privrednih subjekata
BD50207/2005 od 08.07.2005.
4. Delatnost (šifra i opis) 51530 (trgovina na veliko drvetom i građevinskim materijalom)
5. Broj zaposlenih 333
6. Broj akcionara 318
7. Deset najvećih 
akcionara na dan
31.12.2008
Ime i prezime/ Naziv pravnog lica Broj akcija % učešća u osnovnom kapitali
Dorćol Inženjering doo 36.811 24,96118
Kopaonik Promet doo 36.795 24,95033
Društveni kapital 24.982 16,94005
Raiffeisenbank AD Beograd - kastodi račun 8.133 5,51491
UniCredit Bank AD Srbija 5.102 3,45962
Irva Investicije doo 4.723 3,20262
Raiffeisenbank AD Beograd - kastodi račun 4.425 3,00055
PIO Fond RS 3.847 2,60861
Delta Broker 2.238 1,51757
Hypo-Alpe-Adria Bank – kastodi račun 1.833 1,24294
8. Vrednost
osnovnog kapitala
7.540.159,35 EUR
9. Broj izdatih akcija Obične Prioritetne
Broj 147473 Broj
CFI ESVUFR CFI
ISIN RSCOPNE2006 ISIN
10. Podaci o
zavisnim društvima 
Naziv Sedište Poslovna adresa
   
11. Naziv, sedište
i poslovna adresa
revizorske kuće
koja je revidirala
poslednji
finansijski izveštaj
"AUDITOR" doo
Beograd, Strahinjića Bana 26
12. Naziv
organizovanog
tržišta na koje su
uključene akcije
Beogradska berza A.D. Beograd

 

 
II PODACI O UPRAVI DRUŠTVA
1. Članovi uprave
Ime prezime i prebivalište Obrazovanje Sadašnje zaposlenje (naziv firme i radno mesto Članstvo u upravnim i Nadzornim odborima drugih društava Isplaćeni neto iznos naknade Broj i % akcija koji poseduju u akcionarskom društvu
Djordjije Nicovć mr. prava
Marko Nicovć mr. prava
Rade Doder dipl. pravnik
Dragan Sajić dipl. ing. šumarstva
Milan Djerkovć dipl. ecc
 
2. Članovi Nadzornog odbora
Ime prezime i prebivalište Obrazovanje Sadašnje zaposlenje (naziv firme i radno mesto Članstvo u upravnim i Nadzornim odborima drugih društava Isplaćeni neto iznos naknade Broj i % akcija koji poseduju u akcionarskom društvu
Milanko Krsmanović dipl.ecc
Radivoje Vuksanović dipl.ecc
Dobrinka Milosavljević ecc

 

 
III PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA
1. Izveštaj uprave o realizaciji usvojene poslovne politike politike
  Razmatrajući izveštaje o poslovanju u 2008 godini Uprava Društva je zaključila da su ostvareni najvažniji ciljevi usvojene poslovne politike.
   
2. Analiza poslovanja
Prihod 4.427.108
Rashod 4.337.099
Bruto dobit 90.009
Prinos na ukupni kapital 7,53%
Neto prinos na sopstveni kapital 4,95%
Poslovni neto dobitak 0,0387
Stepen zaduženosti 22,28%
I stepen likvidnosti 0,0938
II stepen likvidnosti 0,868
Neto obrtni kapital 371.545
Cena akcija Obične  akcije Prioritetne akcije
Najviša 12.500 Najviša
Najniža 3.300 Najniža              
Tržišna kapitalizacija 864.191.780
Dobitak po akciji 574,19
Isplaćena dividenda
(posledenje tri godine)
Redovne akcije Prioritetne akcije
2006 73,66
2007
2008
   
3. Informacije o ostvarenjima društva po segmentima
Prihodima od prodaje eksternim kupcima 4.288.989
Prihodima od prodaje drugim segmentima u okviru istog društva
Imovini i obavezama segmenata
Glavnim kupcima i dobavljačima
Načinu formiranja transfernih cena
 
4. Promene-bilansnih vrednosti u
Imovini i obavezama
Neto dobitku / gubitku
 
5. Neizvesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova
 
6. Sopstvene akcije
 
7. Izvršena ulaganja
 
8. Rezerve
 
9. Bitni poslovni događaji
 
10. Ostale bitne promene
 
IV OSTALO
 
 
U Beogradu, 05.08.2009 Generalni direktor
Rade Doder

 

« natrag na prethodnu stranu

 


copyright "Kopaonik" AD © 2007-2017.