Upravni odbor "KOPAONIK"AD BEOGRAD je na svojoj sednici održanoj dana 25.05.2009.g. JEDNOGLASNO doneo s l e d e ć u

O D L U K U
O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA
"KOPAONIK"AD BEOGRAD

koja će se održati dana 29.06.2009.godine u 13,00 časova u Beogradu, ulica Dubrovačka br. 35 na IV spratu sa s l e d e ć i m:

D N E V N I M   R E D O M

 1. Izbor Predsednika Skupštine
 2. Informacija o vlasničkoj strukturi kapitala na dan akcionara
 3. Usvajanje zapisnika sa Skupštine akcionara održane dana 20.08.2008. godine.
 4. Usvajanje:
  1. Finansijskog izveštaja za 2008. godinu
  2. Izveštaja nezavisnog revizora
  3. Izveštaja Nadzornog odbora
  4. Odluke o raspodeli dobiti Društva za 2008. god.
 5. Izbor revizora Društva za 2009. godinu
 6. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora Društva
 7. Razrešenje i izbor predsednika i članova Nadzornog odbora

Dan utvrdjivanja liste akcionara sa pravom učešća na Skupštini je 29.05.2009. godine.

Dan utvrdjivanja dividende je 31.12.2008. godine.

Pravo glasa na Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik, koji ima najmanje 4000 akcija.

Obrazac punomoćja može podići u Pravnoj službi od 9,00 - 14,00 časova do 23.06.2009. godine.
Popunjena punomoćja za glasanje na Skupštini vraćaju se u Pravnu službu Društva do 25.06.2009. godine.
Materijal pripremljen za Skupštinu daje se na uvid svakom akcionaru u prostorijama Pravne službe Društva, u Dubrovačkoj br. 35, Beograd od dana 09.06.2009. godine, radnim danima od 9,00 - 14,00 časova.

P R E D S E D N I K
UPRAVNOG ODBORA
Đorđije Nicović

« natrag na prethodnu stranu

 


copyright "Kopaonik" AD © 2007-2017.