,,KOPAONIK” AD BEOGRAD ul. Dubrovačka 35, Beograd
o b j a v lj u j e
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
"KOPAONIK" AD BEOGRAD

Upravni odbor “KOPAONIK” AD BEOGRAD je na  sednici održanoj 13.05.2010. godine jednoglasno doneo Odluku  o sazivanju  Skupštine
akcionara ,, KOPAONIK” AD Beograd, koja će se održati 17.06.2010. godine  u 13,00 časova u Beogradu ulica Dubrovačka broj 35, IV sprat 
sa       s l e d e ć i m:

DNEVNIM  REDOM

  1. Izbor Predsednika Skupštine.
  2. Informacija ovlasničkoj strukturi kapitala na dan akcionara.
  3. Usvajanje zapisnika sa Skupštine akcionara održane dana 29.06.2009. g.
  4. Usvajanje:
   1. Finansijskog izveštaja za 2009. godinu.
   2. Izveštaja nezavisnog revizora.
   3. Izveštaja Nadzornog odbora.
   4. Odluke o raspodeli dobiti Društva za 2009. g.
  5. Izbor revizora Društva za 2010. g.
  6. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora Društva.
  7. Razrešenje i izbor predsednika i članova  Nadzornog odbora.
  8. Donošenje Odluke o otkupu sopstvenih akcija do 10%.

Dan utvrdjivanja liste akcionara sa pravom učešća na Skupštini je 17.05.2010. g.
Dan utvrdjivanja dividende je 31.12.2009. g.
Pravo glasa na Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik koji ima najmanje 4000 akcija.
Obrazac punomoćja može se podići u Pravnoj službi od 9,00 - 14,00 časova do 11.06.2010. godine.
Popunjena punomoćja za glasanje na Skupštini vraćaju se u Pravnu službu Društva do 12.06.2010. godine.
Materijal pripremljen za Skupštinu daje se na uvid svakom akcionaru u prostorijama Pravne službe Društva, Dubrovačka broj 35, Beograd, svakim radnim danom od 9,00 - 14,00 časova, počev od 24.05.2010. godine.

 

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Djordjije Nicović

« natrag na prethodnu stranu

 


copyright "Kopaonik" AD © 2007-2017.