Na osnovu člana 4.Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedaovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS br.100/2006 i 116/2006).

"Kopaonik" AD Beograd
OBJAVLJUJE
GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU
ZA 2009 GODINU

I  OPŠTI PODACI
1. Naziv "KOPAONIK" AD
  Sedište Beograd
  Adresa Dubrovačka, 35
  Matični broj 07033745
  PIB 100001966
2. Web site www.adkopaonik.co.yu
  e-mail adresa ddkopa@eunet.yu
3. Broj i datum rešenja
o upisu u registar
privrednih subjekata
BD50207/2005 od 08.07.2005.
4. Delatnost (šifra i opis) 28520 Opšti mašinski radovi
5. Broj zaposlenih 327
6. Broj akcionara 308
7. Deset najvećih 
akcionara na dan
31.12.2009
Ime i prezime/ Naziv pravnog lica Broj akcija % učešća u osnovnom kapitali
Kopaonik Promet doo 36.795 24,95033
Društveni kapital 24.982 16,94005
Dorćol Inženjering doo 24.468 16.59151
Jedinstvo PDP 12.343 8.36967
Nicović Đorđije 8.204 5.56305
UniCredit Bank AD Srbija - kastodi račun 5.102 3.45961
Irva Investicije doo 4.723 3.20262
Raiffisenbank AD Beograd – kastodi račun 4.425 3.00055
PIO Fond RS 3.847 2.60861
NIC CO AD 2.812 1.90679
8. Vrednost
osnovnog kapitala
7.540.159,35 EUR
9. Broj izdatih akcija Obične Prioritetne
Broj 147473 Broj
CFI ESVUFR CFI
ISIN RSCOPNE2006 ISIN
10. Podaci o
zavisnim društvima 
Naziv Sedište Poslovna adresa
   
11. Naziv, sedište
i poslovna adresa
revizorske kuće
koja je revidirala
poslednji
finansijski izveštaj
"AUDITOR" doo
Beograd, Strahinjića Bana 26
12. Naziv
organizovanog
tržišta na koje su
uključene akcije
Beogradska berza A.D. Beograd

 

 
II PODACI O UPRAVI DRUŠTVA
1. Članovi uprave
Ime prezime i prebivalište Obrazovanje Sadašnje zaposlenje (naziv firme i radno mesto Članstvo u upravnim i Nadzornim odborima drugih društava Isplaćeni neto iznos naknade Broj i % akcija koji poseduju u akcionarskom društvu
Djordjije Nicovć mr. prava
Marko Nicovć mr. prava
Rade Doder dipl. pravnik
Božidar Nedeljković ecc
Milan Djerkovć dipl. ecc
 
2. Članovi Nadzornog odbora
Ime prezime i prebivalište Obrazovanje Sadašnje zaposlenje (naziv firme i radno mesto Članstvo u upravnim i Nadzornim odborima drugih društava Isplaćeni neto iznos naknade Broj i % akcija koji poseduju u akcionarskom društvu
Milanko Krsmanović dipl.ecc
Slavko Stanisavljević dipl.ecc
Kostadin Jović dipl.ing.

 

 
III PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA
1. Izveštaj uprave o realizaciji usvojene poslovne politike politike
  Razmatrajući izveštaje o poslovanju u 2009 godini Uprava Društva je zaključila da su ostvareni najvažniji ciljevi usvojene poslovne politike.
   
2. Analiza poslovanja
Prihod 2.759.405
Rashod 2.722.118
Bruto dobit 37.287
Prinos na ukupni kapital 1,04 %
Neto prinos na sopstveni kapital 2,00 %
Poslovni neto dobitak 0,0089
Stepen zaduženosti 19,29 %
I stepen likvidnosti 0,0532
II stepen likvidnosti 0,8841
Neto obrtni kapital 341.422
Cena akcija Obične  akcije Prioritetne akcije
Najviša 5.860 Najviša
Najniža 2.200 Najniža              
Tržišna kapitalizacija 324.440.600
Dobitak po akciji 236,35
Isplaćena dividenda
(posledenje tri godine)
Redovne akcije Prioritetne akcije
   
 
   
3. Informacije o ostvarenjima društva po segmentima
Prihodima od prodaje eksternim kupcima 2.620.713
Prihodima od prodaje drugim segmentima u okviru istog društva
Imovini i obavezama segmenata
Glavnim kupcima i dobavljačima
Načinu formiranja transfernih cena
 
4. Promene-bilansnih vrednosti u
Imovini i obavezama
Neto dobitku / gubitku
 
5. Neizvesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova
 
6. Sopstvene akcije
 
7. Izvršena ulaganja
 
8. Rezerve
 
9. Bitni poslovni događaji
 
10. Ostale bitne promene
  U skladu sa Zakonom o svojinskoj tranformaciji i Odlukom Skupštine akcionara od 12.01.1999.godine o izdavanju i prodaji akcija u postupku svojinske transformacije, kao i Rešenja Ministarstva ekonomje i regionalnog razvoja od dana 26.02.2010. godine broj 300-023-02-1707/09-08 kojim se verifikuje struktura osnovnog kapitala Društva nakon konačne otplate akcija u drugom krugu svojinske transformacije po modelu prodaja akcija radi prikupljanja dodatnog kapitala sa popustom, sa stanjem na dan 31.08.2006.godine, akcijski kapital Društva iznosi 92.593.800,00 dinara, i iskazan je u 154323 običnih akcija nominalne vrednosti od 600,00 dinara po akciji. Saglasno Rešenju Ministarstva akcijski kapital povećao se za iznos od 4.110.000,00 dinara, tj. 6850 akcija, koje povećanje nije iskazano u finansijskim izveštajima za 2009.godinu. Akcije izdate po ovom osnovu registrovane su u Centralnom registru, depo i kliring hartija od vrednosti
IV OSTALO
 
 
U Beogradu, 05.08.2010 Generalni direktor
Rade Doder

 

« natrag na prethodnu stranu

 


copyright "Kopaonik" AD © 2007-2017.