Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (,,Sl. glasnik RS” br. 47/2006) i članova 6., 7. i 8 Pravnilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (,,Sl. glasnik RS” br.116/2006):

,,KOPAONIK” AD BEOGRAD ul. Dubrovačka 35, Beograd
objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
"KOPAONIK" AD BEOGRAD

,,KOPAONIK” AD Beograd od 12.05.2011. godine koja će se održati dana 22.06.2011. g. sa počtkom u 13,00 u Beogradu, Dubrovačka
broj 35/IV sa sledećim:

DNEVNIM  REDOM

  1. Izbor Predsednika Skupštine.
  2. Informacija o vlasničkoj strukturi kapitala na dan akcionara.
  3. Usvajanje zapisnika sa Skupštine akcionara održane dana 17.06.2010.g.
  4. Usvajanje:
   1. Finansijskog izveštaja za 2010. godinu.
   2. Izveštaja nezavisnog revizora.
   3. Izveštaja Nadzornog odbora.
   4. Odluke o raspodeli dobiti Društva za 2010. g.
  5. Izbor revizora Društva za 2011. g.
  6. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora Društva.
  7. Razrešenje i izbor predsednika i članova  Nadzornog odbora Društva.

Dan utvrdjivanja liste akcionara sa pravom učešća na Skupštini je 20.05.2011. g.

Dan utvrdjivanja dividende je 31.12.2010. g.

Pravo glasa na Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik koji ima najmanje 4000 akcija.

Obrazac punomoćja može se podići u Pravnoj službi od 9,00 -14,00 časova do 15.06.2011. godine.

Popunjena punomoćja za glasanje na Skupštini vraćaju se u Pravnu službu Društva do 20.06.2011. godine.

Materijal pripremljen za Skupštinu daje se na uvid akcionarima u prostorijama Pravne službe Društva, Dubrovačka broj 35, Beograd, svakim radnim danom od 9,00 - 14,00 časova, počev od 02.06.2011. godine.

 

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Đorđije Nicović

« natrag na prethodnu stranu

 


copyright "Kopaonik" AD © 2007-2017.