Na osnovu člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju akcija sa pravom glasa
("Sl. glasnik RS" br. 100/2006, 116/2006) Uprava Akcionarskog društva.


"Kopaonik" AD Beograd
OGLAŠAVA
IZJAVU O PLANU POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PERIOD I – VI 2011 GODINE

 
1. POSLOVNO IME "KOPAONIK" AD, za obradu i preradu proizvoda crne metalurgije, za unutrašnju i spoljnu
trgovinu građevinskim i ogrevnim materijalom
  SEDIŠTE BEOGRAD, Ul. Dubrovačka br. 35
  Matični broj 07033745
  PIB 100001966
2. WEB SITE www.adkopaonik.co.rs
  E-MAIL ddkopa@eunet.rs
3. BROJ I DATUM REŠENjA O UPISU U
REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
BD50207/2005 od 08.07.2005.
4. OSNOVNA DELATNOST 28520 Opšti mašinski radovi
5. UPRAVNI ODBOR Đorđije Nicović, predsednik
Marko Nicović
Rade Doder
Božidar Nedeljković
Milan Đerković
 
6. OSNOVNI PODACI O PLANU POSLOVANjA ZA PERIOD I – VI 2011. GODINE
  Planom poslovanja predviđen je prihod od prodaje robe i usluga u iznosu od 1.887.000.000,00 dinara i dobitak iz
poslovanja u iznosu od 39.000.000,00 dinara.

 

U Beogradu 09.05.2011. godine

Za Upravu Društva
Rade Doder

« natrag na prethodnu stranu

 


copyright "Kopaonik" AD © 2007-2017.