Upravni odbor „Kopaonik“ AD Beograd na sednici održanoj dana 27.05.2008. godine, doneo je O d l u k u o s a z i v u Skupštine akcionara „Kopaonik“ AD Beograd.

Skupština će se održati 30.06.2008. godine u 13,00 časova u ulici Dubrovačka 35 /četvrti sprat/ u Beogradu, sa sledećim:

D N E V N I M   R E D O M

 1. Izbor Predsednika Skupštine.
 2. Informacija o vlasničkoj strukturi kapitala na Dan akcionara
 3. Usvajanje zapisnika sa Skupštine akcionara održane 26.10.2007. godine.
 4. Usvajanje:
  1. Finansijskog izveštaja za 2007 godinu.
  2. Izveštaja nezavisnog revizora
  3. Izveštaja Nadzornog odbora
  4. Odluke o raspodeli dobiti za 2007 godinu.
 5. Izbor revizora Društva za 2008. godinu
 6. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora Društva
 7. Razrešenje i izbor Predsednika i članova Nadzornog odbora
 8. Izdavanje treće emisije akcija bez javne ponude radi zamene postojećih akcija zbog promene njihove nominalne vrednosti.

Dan utvrđivanja liste akcionara sa pravom učešća na Skupštini je 30.05.2008. godine.

Dan utvrđivanja dividende je 31.12.2007. godine.

Pravo glasa na Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik, koji ima najmanje 4000 akcija.

Obrazac punomoćja može se podići u Pravnoj službi od 9,00 – 14,00 časova do 24.06.2008. godine.
Popunjena punomoćja za glasanje na Skupštini vraćaju se u Pravnu službu Društva do 27.06.2008. godine.
Materijal pripremljen za Skupštinu daje se na uvid, svakom akcionaru u prostorijama Pravne službe Društva, Drubrovačka 35, Beograd od dana 10.06.2008. godine, radnim danom od 9,00 – 14,00 časova.

Predsednik Upravnog odbora
Đorđije Nicović

« natrag na prethodnu stranu

 


copyright "Kopaonik" AD © 2007-2017.