Upravni odbor "Kopaonik" AD Beograd na sednici održanoj 18.04.2007. godine doneo je Odluku o sazivanju godišnje Skupštine akcionara "Kopaonik" AD Beograd.

Skupština će se održati 29.06.2007. godine u 13:00 časova u Beogradu u ulici Dubrovačka broj 35 na IV spratu sa sledećim:

D N E V N I M   R E D O M

 1. Izbor Predsednika Skupštine.
 2. Informacija o vlasničkoj strukturi kapitala na dan akcionara.
 3. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 26.10.2006. godine.
 4. Usvajanje:
  1. Finansijskog izveštaja za 2006. godinu
  2. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora
  3. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora
  4. Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti Društva u 2006. godini.
 5. Usvajanje Poslovne politike i plana poslovanja Društva za 2007. godinu.
 6. Izbor revizora Društva za 2007. godinu.
 7. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora Društva.
 8. Razrešenje i izbor predsednika i članova Nadzornog odbora.
 9. Donošenje Odluke o visini naknade za članove Upravnog odbora i članove Nadzornog odbora.

Dan utvrdjivanja liste akcionara sa pravom učešća na Skupštini je 31.05.2007. godine
Pravo glasa na Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik koji ima najmanje 4000 akcija

Obrazac punomoćja može se podići u pravnoj službi od 9-14 časova do 25.06.2007. godine
Popunjena punomoćja za glasanje na Skupštini vraćaju se u pravnu službu Društva do 26.06.2007. godine.
Materijal pripremljen za Skupštinu daje se na uvid svakom akcionaru u prostorijama pravne službe Društva, Dubrovačka broj 35, Beograd, radnim danom od 9 - 14 časova.

Predsednik Upravnog odbora
Slavko Stanisavljević

« natrag na prethodnu stranu

 


copyright "Kopaonik" AD © 2007-2017.