„KOPAONIK“ AD BEOGRAD
Dubrovačka br. 35
MB: 07033745

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

 

(Član 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, Sl.gl.RS.br. 47/06 i čl. 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa, Sl. gl. RS.br. 100/06 i 116/06)

Skupština akcionara održana je dana 20.08.2008. godine u prostorijama „KOPAONIK“ AD u Beogradu, Dubrovačka br. 35 sa objavljenim dnevnim redom.

Na sednici Skupštine akcionara donete su:

  • Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne redovne skupštine akcionara održane dana 30.06.2008. godine.
  • Odluka o odobravanju otkupa do 10% sopstvenih akcija, ukupno 14.747 akcija, s tim da će se otkup izvršiti u narednih 18 meseci, kao i ovlašćenje Upravnom odboru da utvrdi otkupnu cenu i postupak sticanja, te da o svojim Odlukama obavesti Skupštinu na prvoj narednoj sednici.
  • Odluka o davanju saglasnosti na zaključivanje Ugovora sa članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora o međusobnim pravima i obavezama.

Predsednik Skupštine
Srđan Janković

« natrag na prethodnu stranu

 

copyright "Kopaonik" AD © 2007-2017.