Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl.Glasnik RS" br.47/2006) i članova 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl.Glasnik RS" br. 100/2006)

"KOPAONIK" AD BEOGRAD, Dubrovačka br.35, MB 07033745
o b j a v lj u j e
I Z V E Š T A J   O   B I T N O M   D O G A Đ A J U
(ODRŽANA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA)

Na osnovu odredbi Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, Zakona o privrednim društvima i Osnivačkog akta "Kopaonik" AD, Društvo izveštava o nastalim okolnostima u radu privrednog subjekta:

Dana 29.06.2007.godine u 13 časova održana je Godišnja Skupština akcionara, prema objavljenom dnevnom redu na kojoj je doneto:

 • Odluka o izboru Predsednika Skupštine društva
 • Odluka o izboru Komisije za glasanje
 • Odluka o izboru zapisničara i overača zapisnika
 • Izveštaj o prijavljenim punomoćnicima i utvrđivanje kvoruma Skupštine
 • Informacije o vlasničkoj strukturi kapitala na dan akcionara
 • Odluka o usvajanje zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara održane dana 26.10.2006.
 • Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2006.godinu
 • Odluka o usvajanju e izveštaja nezavisnog revizora "AUDITOR" o finansijskom izveštaju za 2006.godinu
 • Odluka o usvajanju  izveštaja Nadzornog odbora za 2006.godinu
 • Odluka  da dobit ostvarena u 2006.godini ostaje neraspoređena
 • Odluka o usvajanju  poslovne politike i plana poslovanja Društva za 2007.god.
 • Odluka da se  za revizora Društva u 2007.godini bira  revizorska kuća "AUDITOR" doo iz Beograda
 • Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora Društva
 • Odluka o izboru novih članova Upravnog odbora Društva
 • Odluka o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Društva
 • Odluka o izboru novih članova Nadzornog odbora Društva
 • Odluka o naknadama za rad predsednika i članova Upravnog odbora i predsednika i članova Nadzornog odbora

Predsednik Skupštine
Srđan Janković s.r.

« natrag na prethodnu stranu

 

copyright "Kopaonik" AD © 2007-2017.