Na osnovu člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja, javnih društava i obaveštenju o posedovanju akcija sa pravom glasa (”Sl.glasnik RS” br.100/2006,116/2006) Uprava Akcionarskog društva

 

"K O P A O N I K"   A D   B E O G R A D
O G L A Š A V A
IZJAVU O PLANU POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PERIOD VII-XII 2007 GODINE

 

1. POSLOVNO IME:

”KOPAONIK” Akcionarsko društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu gradjevinskim i ogrevnim materijalom

SEDIŠTE
MATIČNI BROJ:
PIB:
BEOGRAD, ul. Dubrovačka br 35.
07033745
100001966
2. WEB SITE:
E-MAIL ADRESS:
www.adkopaonik.co.yu
ddkopa@eunet.yu
3. BROJ I DATUM REŠENJA
O UPISU U REGISTAR
PRIVREDNIH SUBJEKATA:
BD.50207/2005 od 08.07 2005 godine
4. OSNOVNA DELATNOST: 51530 trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom
5. UPRAVNI ODBOR:

Đorđije Nicović - predsednik
Milanko Krsmanović
Rade Doder
Dragan Sajić
Milan Đerković

6. OSNOVNI PODACI O PLANU POSLOVANJA ZA PERIOD VII-XII 2007 GODINE

Planom poslovanja za drugu polovinu 2007 godine predviđen je rast svih parametara poslovanja, povećanje fizičkog obima prometa za 8%, rast ukupnog prihoda za 10% i rast razlike u ceni.

Zbog izuzetno velike ponude svih vrsta roba, smanjenje investicione aktivnosti može se očekivati ostvarenje planiranog sa 50%.

Međutim, i manji rast fizičkog obima prometa, ukupnog prihoda i razlike u ceni dovešće do rasta ukupnog profita Društva.

 

Za upravu Društva
Rade Doder

« natrag na prethodnu stranu

 


copyright "Kopaonik" AD © 2007-2017.